In memoriam

Kasparui Dikšaičiui (1932 01 03 – 2020 01 29)

„Viešpats yra Mano Ganytojas,- man nieko netrūksta“ Ps 23.1

 

KASPARAS DIKŠAITIS  gimė 1932 metais sausio mėn. 03 dieną Gudelių kaime, Girdžių sen., Jurbarko raj. Krikštytas Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje. Tėvai Andrius ir Elzbieta (Balšaitytė) Dikšaičiai buvo ūkininkai, kurie karo metais pasitraukė su mažamečiu sūnumi į vakarus.

Kasparas Dikšaitis nuo 1946 metų lankė Vokietijoje lietuvių gimnazijas Liubeke, Vasario 16 gimnaziją, kurią 1954 metais baigė. Liubeko evangelikų-liuteronų bažnyčioje 1946 metais buvo konfirmuotas. Po gimnazijos baigimo Kasparas Dikšaitis studijavo ekonomiką ir teisę Bonos universitete. Studijų metu lankė politinius seminarus Strasbūre.

Būdamas gimnazistu, 1951-1953 metais redagavo lietuvių evangelikų jaunimo mėnraštį „Jaunimo ratelis“, kuris buvo platinamas Vakaruose gyvenantiems lietuviams evangelikams. Būdamas skautu, atstovavo Lietuvos skautų sąjungą vakaruose, buvo apdovanotas „Tėvynės sūnaus“ ordinu. Priklausė skautų korporacijai „Vytis“.

1976 metais Kasparas Dikšaitis Vokietijoje vedė Ireną Benderytę.

Nuo 1988 iki 2004 metų Kasparas Dikšaitis buvo Evangelijos radijo Vokietijoje lietuviškųjų laidų atsakingasis redaktorius ir diktorius. Su juo kartu dirbo ir jo žmona Irena Benderytė – Dikšaitienė. Iš viso parengta daugiau nei 3000 radijo laidų. Kasparas Dikšaitis Vokietijoje baigė Badeno krašto evangelikų Bažnyčios pamokslininkų kursus. Artimai bendravo ir bendradarbiavo su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios  vyskupu Jonu Kalvanu.

Kasparas Dikšaitis aktyviai veikė Vokietijos Lietuvių bendruomenėje, buvo išrinktas į jos tarybą. Kartu su žmona Irena darbavosi Vokietijos Lietuvių evangelikų bažnyčioje.

Kasparas Dikšaitis užsienyje aktyviai kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir prašė paramos dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Nuo 1990 metų Kasparas Dikšaitis buvo atsikūrusios Lietuvos SDP atstovas prie Europos parlamento Strasbūre. Nuo 1989 m. sausio mėn. 01 dienos iki 1991 m. rugsėjo mėn. 09 dienos Kasparas Dikšaitis buvo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto (VLIK) atstovas prie Europos parlamento Strasbūre. Ši veikla apėmė ir Europos Tarybą. Kasparas Dikšaitis tuo metu padėjo inicijuoti palankių rezoliucijų priėmimą, tarpininkavo susitikimams su Europos parlamento vadovais, parlamentarais.

1998 metais Kasparas Dikšaitis su žmona Irena iš Vokietijos persikėlė gyventi į Tenerifės salą. 2016 metais sausio mėn. 28 dieną mirus žmonai Irenai, Kasparas Dikšaitis mąsto apie sugrįžimą į Lietuvą ir 2019 metais grįžo nuolatiniam gyvenimui į savo mylimą gimtinę. Gyvenimui pasirinko Kauno miestą, bet jo širdyje visada buvo jo gimtasis Gudelių kaimas ir mamos gimtinė Naujininkėlių kaimas, Jurbarko rajone. Jo planuose buvo, nudirbus visus suplanuotus darbus, atvykti ilgesniam laikui pabūti tėviškėje, pasivaikščioti  vaikystės takais. Šiai Jo svajonei kaip ir visiems Jo planams nebuvo lemta išsipildyti. Užklupus ligai mūsų mylimas ir gerbiamas Kasparas Dikšaitis 2020 metų sausio mėn. 29 dieną iškeliavo amžinybėn į savo amžiną Tėviškę danguje.

Kasparas Dikšaitis buvo kovotojas, savo krašto patriotas. Jis toks ir išliks mūsų visų, jį pažinojusių, atmintyje.

Į paskutinę žemišką kelionę palydėtas 2020 metų vasario 1 dieną. Atsisveikinimo pamaldas laikė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys. Amžinam poilsiui atgulė Jurbarko evangelikų liuteronų senosiose kapinėse.

 

Danguna – į tėviškę

Jau mirtis mane vadina,

Ten suras mana širdis

Savo laimę begalinę.

Jėzus eina priekyje,

Siela seka Jį linksma. KG. 567