Turgus

Pfalz krašto vyrai giedojo Jurbarko bažnyčioje

            Jurbarkiečiai – chorinio dainavimo mėgėjai ir vertintojai – sulaukė brandaus meninio kolektyvo, atvykusio iš Vokietijos, Rheinland – Pfalz  žemės, – vyrų choro. Jis gražiai pasirodė ir birželio 30 d. surengtame tarptautiniame folkloro festivalyje “Ant vandens”, ir liepos 1 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje sekmadieninėse pamaldose bei po jų surengtame koncerte. Šis koncertas vyko kartu su Jurbarko kultūros centro moterų choru “Lelija”, vadovaujamu Dalės Jonušauskienės.

            Suprantama, Pfaz krašto dainingieji vyrai vargu bau būtų suradę kelią į Jurbarką, jeigu ne jų dirigentė Alvina Gavėnaitė – Reiss. Ji gimė Žirniškių kaime, esančiame netoli Smalininkų. Paskum ji su tėvais persikėlė į Smalininkus, kur baigė 9 klases. Kartu Alvina lankė Jurbarko vaikų muzikos mokyklą, kur mokėsi groti pianinu ir dainuoti. Toliau savo polinkius muzikai ji tobulino, studijuodama Marijampolės pedagoginėje mokykloje.

            Jos tėvai – evangelikai liuteronai. Nuo mažens ji su tėvais dalyvaudavo Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje pamaldose. Kunigas Jonas Oksas, pastebėjęs merginos muzikinius sugebėjimus, pasiūlė vargonauti. Ilgainiui Alvina neblogai įvaldė šį instrumentą. Kurį laiką ji Klaipėdos universitete dar studijavo teologiją.

            Susidėjus aplinkybėms, Alvina išvyko į Vokietiją, apsistojo Pfalz krašte, ten sukūrė šeimą. Ji pradėjo dalyvauti vietiniame chore. Veikiai ji tapo ir vyrų choro dirigente. Nors dažnas daininikas jau buvo ne vieną dešimtmetį dainavęs, tačiau, Alvinos vadovaujami, jų balsai metai iš metų vis darniau suskambo. Choras dalyvaudavo evangelikų liuteronų bažnyčioje pamaldose, savaitgaliais pasirodydavo įvairiuose renginiuose aplinkiniuose miestuose bei miesteliuose.  

            2008 m. Alvina su savo dainininkais apsilankė Smalininkuose, kur buvo nuoširdžiai sutikti. Buvo užmegstas ryšys su Jurbarko kultūros centro moterų choru “Lelija”, kuris 2010 m. nuvykęs į Pfalz kraštą, sėkmingai pasirodė.

            Rengdamosi šiųmetinei išvykai į Lietuvą, Alvina pakvietė prie savo choro prisijungti ir Gauersheim vietovės vyrų choro kai kuriuos dalyvius., kurių vadovė buvo Anja Hartmetz. Prie choristų prisijungė ir Erwin Breitwieser, anksčiau kaip solistas profesionalas dainavęs Mainz mieste.

            Alvina parengė gana įvairų repertuarą. Bažnyčioje pamaldų metu choras sugiedojo “Mes šlovinam tave, Dieve…”, “Aš garbinu meilės galybę..” ir kitas giesmes.

            Po pamaldų surengtame koncerte skambėjo įvairios Pfalz krašto dainos. Kadangi šiame krašte klesti vyndarystė, todėl nuskambėjo ne viena daina apie vynuoges. Choro repertuare buvo ir senovinė Prūsijos daina, ir daina apie Klaipėdoje stovinčią Turavos Anikės statulą. Alvina savo dainininkus buvo išmokinusi ir lietuvių dainą “Ant kalno karklai siūbavo…” .Bažnyčioje baigdami jungtinį koncertą, vokiečiai kartu su “Lelijos” dainininkėmis smagiai užtraukė ir jurbarkiečio Kęstučio Vasiliausko sukurtą dainą “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…”

            Artimiausiais metais Alvinos vadovaujamas vyrų choras švęs savo šaunų 150 metų jubiliejų. Tikimasi, kad jis bus gražiai paminėtas. Tariamasi, kad į jį atvyktų ir jurbarkiečių choras “Lelija”.

 

V. Kutkevičius