Turgus

Lankosi svečiai iš Vokietijos

 

Vytautas Kutkevičius

 

            Vasara – kelionių metas. Dažnas nesunkiai išsirengia į tolimesnę ar artimesnę kelionę, panoręs pasižvalgyti po naujas vietoves, susitikti su senais draugais, pažįstamais ar aptarti kai kuriuos organizacinius bei darbinius reikalus. Netrūksta svečių ir Jurbarko liuteronų evangelikų parapijoje.

            Birželio 26 d. – sekmadienį – Jurbarke apsilankė iš Vokietijos atvykusi kunigė Christa Hunzinger. Ji nuo 2009 m. lapkričio mėn. dirba Hamburge Šiaurės Elbės misijos centre euroreferente, yra atsakinga už ryšius su partnerinėmis bažnyčiomis Lenkijoje ir Skandinavijos bei Baltijos šalyse. Beje kun. Ch.Hunzinger Lietuvoje lankosi jau antrą kartą.

            Ji birželio 25 d. dalyvavo Lietuvos liuteronų evangelikų bažnyčios sinode, kuris įvyko Tauragėje. Susipažino su bažnyčios veikla, vykdomais darbais ir sprendžiamomis problemomis. Kunigė Ch.Hunzinger sinodui perdavė nuoširdžius linkėjimus nuo Šiaurės Elbės vyskupo Gerhard Ulrick, vyr. patarėjo Folker Thiedemann ir ekumeninio decenato vyr. patarėjo Wolfgan Vogelmann.

            Sekmadienines pamaldas Jurbarko liuteronų evangelikų bažnyčioje laikė kunigas Mindaugas Kairys ir viešnia kunigė Ch. Hunzinger. Pamaldų metu pastaroji pamokslavo Dievo meilės tema. Jos pasakytas mintis į lietuvių kalbą vertė kun. M.Kairys.

            Reikia pažymėti,, kad tai buvo pirmos pamaldos, kai bažnyčios altorinėje dalyje baigtas sumontuoti didžiulis vitražinis ryškiaspalvis kryžius, kurį sukūrė jurbarkietė dailininkė vitražininkė Rasa Grybaitė.

            Per pamaldas giedojo atvykęs Vilniaus liuteronų evangelikų parapijos ansamblis „Adoremus“, vadovaujamas Renatos Moraitės. Ansamblis pasirodė kaip brandus meninis kolektyvas.

            Sekmadienį pavakarį kunigė Ch.Hunzinger buvo nuvešta į Rygos aerouostą, ir ji išskrido namo į Hamburgą.

            Šiomis dienomis Jurbarke apsilankė ir teologijos daktaras, kunigas Rainer Stahl, atvykęs iš Vokietijos Erlangen miesto, esančio netoli Niurnbergo.Jis dirba Martyno Liuterio draugijos centre generaliniu sekretoriumi, rūpinasi teikiama parama užsienyje esančioms liuteronų evangelikų bažnyčioms. Kun. R. Stahl jau daug sykių yra apsilankęs Lietuvoje. Jis nemažai prisidėjo ir prie Jurbako liuteronų evangelikų parapijos namų remonto bei finansavo altorių, sakyklą bei krikštyklą naujajai bažnyčiai.

            Kun. R. Stahl išreiškė susižavėjimą bažnyčios altoriaus vitražiniu kryžiumi, net apsilankė pas dailininkę vitražininkę Rasą Grybaitę.

            Jis domisi ir remia vasaros jaunimo stovyklų organizavimu. Nūnai pradeda veikti jaunimo stovykla Vanagų kaime (Klaipėdos raj.) Joje stovyklaus ir apie 20 jaunuolių iš Jurbarko.

            Graži šventė rengiama Jurbarko liuteronų evangelikų bažnyčioje liepos 24 d. Bus pašventintas altoriaus vitražinis kryžius. Bus konfirmuojama 24 jaunuolių. Atvyks iš Vokietijos partnerinės Lemgo parapijos kunigas Mattje Altevoght su parapijiečiais. Giedos iš Vokietijos Kiolno miesto atkeliavęs Dono kazokų ansamblis. (Pasirodo, ten ir toks yra!) J Bus pakviesti ir savivaldybės atstovai – mat ir savivaldybė lėšomis prisidėjo prie bažnyčios vitražinio kryžiaus.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg