Kunigo Mindaugo Kairio pirmas dešimtmetis

Kunigo Mindaugo Kairio pirmas dešimtmetis

 

Vytautas  Kutkevičius

 

Jucundi  acti  labores.    Ciceronas

[ Malonūs atlikti darbai]

 

Dešimtmetis - atkarpa žmogaus gyvenime. Jeigu per ją dirbama pasišventusiai, sumaniai, vis siekiami užsibrėžti tikslai – daug nuveikiama bei atliekami reikšmingi darbai. Paskum atsigręžus atgal, taip, malonu juos prisiminti, jais pasidžiaugti. Kunigas Mindaugas Kairys, švęsdamas savo tarnystės pirmąjį dešimtmetį, irgi jau turi  ką apžvelgti. Nors tas būrys metų jam buvo gana nelengvas, bet jauni pečiai uždėtą naštą ryžtingai pakėlė.

 Gimė jis 1978 m. balandžio 9 d. Tauragėje. Tėvai buvo evangelikai liuteronai ir jaunuolio konfesinį apsisprendimą savaime nulėmė šeimos tradicija. 1985 m. Mindaugas pradėjo lankyti Tauragės I vidurinę mokyklą. Jis 1991 m. buvo konfirmuotas Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje. Nuo 14 m. Mindaugas ėmė dalyvauti evangeliško jaunimo stovyklose. Vieną vasarą jis buvo prie Baltijos jūros Butingėje, o kitą - Lenkijoje, Uktos m. [ prie Mikolaikų]. Aktyvų jaunuolį vyskupas Jonas Kalvanas [ senj.] pakvietė mokyti kitus paauglius katekizmo tiesų.

 

Baigęs 1996 m. vidurinę mokyklą, M.Kairys įstojo į Klaipėdos universitetą, kur Evangeliškosios teologijos katedroje pradėjo studijuoti teologijos mokslus. Studijų metu jam buvo ypač įsidėmėtinos prof. Helmuto Arnašiaus paskaitos, kuris dėstė Senąjį testamentą. Įdomios ir intelektualios buvo ir kunigo Gotfrido Šneiderio paskaitos. Jis dėstė Naująjį testamentą ir homiletiką. Vyskupas J.Kalvanas [ senj.] kun. G. Šneiderį buvo pasikvietęs iš Vokietijos. Kaip poliglotas, šis gana greitai išmoko lietuvių kalbą.

 Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos sprendimu Mindaugas Kairys 1998 m. rugsėjo 27 d. Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje buvo įvestas diakono tarnystei. Po pusmečio, dar jam nebaigus universiteto, 1999 m. kovo 21 d. Konsistorijos sprendimu diakonas M.Kairys buvo ordinuotas kunigo diakono tarnystei Jurbarko, Skirsnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijose. Jaunam kunigui buvo uždėta nelengva našta. Reikėjo ir atlikti kunigo tarnystę keturiose parapijose, ir rūpintis bažnyčių pastatų remontu, ir baigti studijas universitete.Visų šių darbų kunigas ėmėsi su jaunatvišku ryžtu.

2000 m. Klaipėdos universitete apgynęs baigiamąjį darbą "Kunigo tarnystė ir pašaukimas ordinacijos formuluotėje", kunigas M.Kairys įsigijo teologijos bakalauro laipsnį. Tais pačiais metais liepos 24 - 26 d. jis įkūrė ir suorganizavo vaikų ir jaunimo stovyklą Batakių evangelikų liuteronų parapijoje.

 

Kunigas M.Kairys nepasitenkino universitete įgytomis žiniomis. Nuo 2000 m. spalio mėn. iki 2001 m. liepos mėn. jis dar studijavo teologiją Leipcigo universitete, Vokietijoje. Vidurinėje mokykloje jis buvo mokęsis anglų kalbos, dabar jam teko - ir neblogai pavyko -įsisavinti vokiečių kalbą. 2002 m. kun. M.Kairys gilino žinias Socialinio darbo magistrantūroje Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete, kur 2004 m. apgynė magistro laipsnį. 2003 m. jis vėl studijavo Vokietijoje, Heidelbergo universitete Diakonijos mokslų fakultete.

Netrukus kun. M.Kairiui prisidėjo dar naujos pareigos. Bažnyčios sinodas 2005 m. jį išrinko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nariu. 2007 m. buvo išrinktas Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos "Jurbarko sandora" pirmininku. 2008 m. balandžio mėn. kun. M.Kairys buvo paskirtas VŠĮ "Liuteronų diakonija" direktoriumi. Jis - VŠĮ  "Gabrieliaus"  reabilitacijos centro Vyžiuose įgaliotas steigėjas.

Kartu - ir svarbiausia - kunigui M.Kairiui teko ir tenka atlikti kasdieninę kunigo tarnystę visose savo keturiose parapijose. Tos parapijos šiek tiek skirtingos, turinčios ir savas tradicijas, ir savus, nelengvus rūpesčius…

Į Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčią kun. M.Kairys įžengė, kai ji jau buvo atgauta. Keletą dešimtmečių pastatas buvo paverstas tarybinio ūkio grūdų sandėliu. Kunigui teko rūpintis bemaž viskuo - altoriumi, suolais, varpu, vargonais. Prisiėjo ieškoti rėmėjų - labdara užsiimančių partnerinių parapijų užsienyje. Iš vienos Vokietijos parapijos buvo gautas altorius. Chemnico miesto parapija padovanojo suolus. Juos atgabentus, stalius Jonas Armonas nepriekaištingai restauravo. Buvo pakabintas varpas. Jurbarkietė vitražistė Rasa Grybaitė sukūrė įspūdingus langų vitražus. Nemaži darbai buvo atlikti ir bažnyčios balkone, ir zakrastijoje.

 

Kunigo M.Kairio pastangų dėka Vilkyškių bažnyčia įsigijo gana didelius vargonus. Juos pernai padovanojo Detmoldo miesto Martyno Liuterio parapija. Vargonai buvo pagaminti 1953 m., jie turi apie 1600 garsą skleidžiančių vamzdžių. Montavimo darbus atliko vargonų meistras iš Vokietijos Jorg Nass. Tai vieni iš didesnių vargonų Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiose.

 

2008 m. rugsėjo 6 d. kaip ir generaline vargonų atidarymo repeticija tapo kunigo Mindaugo Kairio ir vargonininkės, Lietuvos evangeliškosios muzikos sandraugos vadovės Lauros Matuzaitės jungtuvės. Taip Vilkyškių bažnyčia tapo energingų ir kūrybingų jaunų žmonių bendro gyvenimo pradžia. Rugsėjo 14 d. įvyko bažnyčios vargonų atidarymo iškilmės. Juos palaimino atvykęs vyskupas Mindaugas Sabutis. Gausiai susirinkusiems koncertavo žymūs Lietuvos muzikantai. Numatoma dar šiais metais surengti vargonų muzikos festivalį. Anot kun. M.Kairio, taip Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia bus ne tik maldos namai, bet ir miestelio kultūros židinys.

Kun.M.Kairiui teko daug ką nuveikti ir Smalininkų parapijoje. Tik 1989 m. buvo įregistruota Smalininkų - Viešvilės evangelikų liuteronų bendruomenė, o pamaldas buvo leista laikyti Smalininkų vidurinės mokyklos sporto salėje.

Šis pastatas anksčiau buvo evangelikų liuteronų pagalbos namai vargstantiems bei skurdžiai gyvenantiems žmonėms.

1998 m. pradėjęs čia dirbti kun. M.Kairys ėmė rūpintis sugrąžintų tikrųjų maldos namų atstatymu, kurie buvo paversti kultūros namais. Padedant parapijiečiams ir rėmėjams iš Vokietijos, 2004 m. lapkričio 6 d. bažnyčia buvo perkelta į naujas patalpas - į buvusią miestelio kino salę. Bažnyčią pavyko įrengti ir jaukiai, ir skoningai - buvo sukurta aplinka, kuri nuteikia parapijiečius maldai, apmąstymams ir gėriui. Atidarymo - pašventinimo pamaldas vedė vyskupas Mindaugas Sabutis.

Parapijos namuose jau sutvarkyta šarvojimo salė, vyksta klebonijos pastato restauracija.

Skirsnemunės parapijos ir Žvyrių kaime esanti bažnyčia veikė mažne visą tarybinį laikotarpį. Todėl ši evangelikų liuteronų bendruomenė nenutrukstamai išlaikė savo senas tradicijas. Kun. M.Kairiui teko pasirūpinti bažnyčios bokšto sutvarkymu bei stogo nauju uždengimu. Dabar remontuojama  klebonija, kurioje planuojama įrengti motinos ir

vaiko dienos centrą. Jau įrengtas pirmas aukštas.

 

 

Na, o Jurbarke kunigo M.Kairio didysis rūpestis - naujos bažnyčios statyba. Nūnai pabaigti vidaus tinkavimo darbai, jau atgabentos kinietiškos granito plokštės grindims, norima padaryti šildomas grindis. Jau užsakytas ir centrinio bažnyčios bokšto kryžius.

Jurbarke vyksta aktyvus parapijos gyvenimas - veikia šeštadieninė vaikų mokyklėlė, suorganizuotas jaunimo choras, galvojama apie suaugusių chorą. Mokomi konfirmantai.

 

 

Kaip matome, kun. M.Kairiui teko atlikti ne tik kunigo tarnystę, bet ir plačiai užsiimti, taip vadinama, "ūkine" veikla. Niekas lengvai ir paprastai nevyko, visur reikėjo sumanumo, atkaklumo, dargi užsispyrimo - reikėjo ir nemažų pastangų, ir nervų. Ir kun. M.Kairys daugumą kliūčių sėkmingai įveikė. Teko jam neretai lankytis Vokietijoje,

plėsti ryšius su partnerinėmis parapijomis.

Kunigas Mindaugas Kairys visose parapijose žmonių mėgstamas ir gerbiamas.

Birželio 14 d. Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko kunigo M.Kairio dešimties metų kunigo tarnystės paminėjimas. Ta proga čia atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis pasveikino kunigą, palinkėjo su nemažėjančia energija toliau darbuotis ir apdovanojo 10 metų kunigo tarnystės sidabriniu kryžiumi.

 

 

Į tarnystės dešimtmečio paminėjimą atsilankė ir iš Vokietijos Kylio miesto Thomo partnerinės parapijos atkeliavęs kunigas Martin Anderson su žmona Gabi Anderson. Jis palinkėjo visokeriopos sėkmės ir nuo savo parapijos įteikė atminimo dovaną - mažą auksinį kryželį.

Gražius palinkėjimo žodžius išsakė ir atvykęs Gustavo Adolfo organizacijos Šlezvig - Holšteino filialo pirmininkas kunigas Uwe Haberland.

Labai nuoširdžiai kun. M.Kairį pasveikino buvusi vidurinėje mokykloje jo klasės auklėtoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danutė Jankauskienė.

Paminėjime dalyvavo aplinkinių evangelikų liuteronų ir katalikų parapijų kunigai bei valdžios atstovai. Bažnyčioje giedojo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Julijos Jokšaitės ir, iš Vilniaus atvykęs, jaunimo choras "Adoremus", kuriam vadovavo Renata Moraitė.

Beje, paminėjimo išvakarėse atvykę, Aleksas Endriukaitis ir raseiniškis bitininkas Vytautas Bagdonas gražiai kun. M.Kairį pasveikino ir jam padovanojo netikėtą dovaną - bičių avilį. Dabar šis gyvai duzgia parapijos namų sode. O kun.M. Kairys dar vaikystėje savo senelio buvo išmokintas bitininkauti.

Taip, kunigas turi ne tik pajėgti atlikti daug darbų, bet ir daug ką mokėti.